കവി ജയദേവിന് സമർപ്പിച്ച പ്രശസ്തി പത്രം

കവിത ആലാപന മത്സരത്തിനു മുൻപ് വേദിയിൽ, കവിത സമിതി കൺ വീണർ എസ് ഹരിലാൽ, രുക്മിണി സാഗർ, കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ,ശ്രീമാൻ(കെ.എസ്.മേനോൻ), ഒ.പി.സുരേഷ്, രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്, വി.ജയദേവ്,സമാജം പ്രസിഡന്റ് ആചാരി.


പുരസ്കാര സമർപ്പണ വേദിയിൽ സി.പി കൃഷ്ണകുമാർ, കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ, വി.ജയദേവ്, മാനസി, രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്, ഒ.പി.സുരേഷ്

.

.

..

No comments: